اس ام اس و همچنین متن های زیبا معنی دار و همچنین ناب

اس ام اس و همچنین متن های زیبا معنی دار و همچنین ناب , متن های زیبا معنی دار

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

عاشق ها آدمای متوسطی هستن

که با تعریف کردن از هم خودشونو پهناور و بزرگ میکنن

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

ارتباط و رابطه ها زمانی زیبا می می شود

که جهت یادکردن هیچ دلیلی جزدلتنگی نباشد

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

آرزویم آن می باشد آرزویت

ساکن کوچه ی بن بست نباشد هرگز

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

سر به هوا شده ام

تو هم زیر سرت بلند شده

چقدر عجیب

فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن میکردم

قلب دائما گرفتار میشود ولی باید توجه داشت

انگار سر نقش کلیدی تری دارد در آن ماجرا

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

عشق از ژرفای خویش آگاه نمی می شود

مگر در لحظه ی جدایی

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

انسان ممکن می باشد با یک فرد یا شخص بیست سال شمسی زندگی کند

و همچنین آن هم شخص برایش یک غریبه باشد

می تواند با یک فرد یا شخص بیست دقیقه وقت بگذراند و همچنین تا آخر عمر فراموشش نکند

قدر چنین افرادی رو بدونیم

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

ذهن مثل چتر نجات می باشد

هنگام و زمانی که عمل می کند که باز شده باشد

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

دوستی حادثه می باشد و همچنین جدایی قانون

قانون شکن باش

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﯾﯽ

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﻪ ، ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺮﯾﻨﻪ

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺒﺨﺸﻪ ، ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻨﻪ

ﻭ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ خوشبخت ترینه

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن می باشد

پس طوری زندگی کنید که حسرت داشتن پاک کن را نخورید

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

پشت تموم داشته ها خدایی هست

که وجودش جبران تموم نداشته هاست

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

عشق در بین شهروندان و مردم شهر انواعی دارد

که اکثرا و بیشتر آنها مانند علف چمنزار

نه شکوفه دارد نه میوه

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

جهنم هر آن هم کس جاییست که حرف او را نفهمند

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

دوست بدارید

ولی باید توجه داشت عشق را به زنجیر بدل نکنید

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

دوستی همواره

یک مسئولیت شیرین می باشد نه یک فرصت

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

هنگام و زمانی که حرف راست می زنید

تنها و فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند

که تمام زندگیشان بر دروغ استوار می باشد

«« اس ام اس زیبا معنی دار و همچنین ناب »»

حرف هایی هم هست جهت نگفتن

و همچنین ارزش هر کسی به مقدار و اندازه حرف های نگفته ی اوست

اس ام اس و همچنین متن های زیبا معنی دار و همچنین ناب