مجموعه جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار  | جملات جذاب و جالب و خنده دار

مجموعه جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار | جملات جذاب و جالب و خنده دار

دوتا میخ با هم ازدواج میکنن !

ماه عسل میرن تو دیوار

جذاب و جالب و خنده نداشت؟

به درک 😐

بدهکارتون که نیستم والاااا

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

تو تاکسی نشسته بودم راننده خوشحال میگفت

نه مدیر نه ریاست دارم،

برا خودم آزادم هیشکی بهم دستور نمیده

گفتم : فرعی اول بپیچ سمت راست

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

کمبزالانون چیست

نصیحت خسیسه به بچش به هنگام خوردن پنیر

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

یه سال شمسی پیش خواستم زن بگیرم

بعد چند روز خالم زنگید گفت :

اول میای خاستگاری دخترخالت جواب منفی میگیری

بعد هر قبرستونی خواستی برو !

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

یارو نوشابه میخره

قبل از آنکه بخواد بخوره ، گازش رو میگیره

… میره شمال !

خداوند تبارک و تعالی منو ازتون نگیره ! چقد من بانمکم

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﻝﻫﺎﺗﻮ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﭘـَ …

ﯾﮑﯽ ﺯﺩ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻪ، ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ !

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﭘـَ … ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺩ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷﻢ …

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻢ ‏:ﻧﻪ ﭘـَﺴﻨﺪﺍﺯ ﮐﺮﺩﻡ

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

ﭘﺴﺮﻩ هشت سالشه ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺁﯾﻔﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻪ !

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ اون ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﻮﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮﺭﺩﻣﺶ !

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

اگه بگن

همین امشب

عروسی

اونیه

که

عاشقشی

چیکار

میکنی ؟

من خودم بخاطر شامم شده میرم

پای شام در میونه الکی که نیست

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

” فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کن ببین کجا گذاشتی ”

جذاب و جالب‌ ترین راهنمایی اطرافیان، هنگام و زمانی که چیزی گم می‌شه

جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار

ﺷﺐ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ﺻﺒﺢ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ

۱۵ ﻧﻔﺮ block ﮐﺮﺩﻥ !

ﺧﻮﺏ ﻣﮕــــــــــــﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑــﻢ ﭼﯿـــﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨــﻢ ؟!

ﻟﮕــﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿـــﺰﻧــﻢ ؟

ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﭘﺘــﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸـــــﻢ ﺭﻭ ﺧـــﻮﺩﻡ ؟

ﺧﺮ ﭘــــﻒ ﻣﯿﮑﻨـــﻢ؟

به کدامین گناه آخه؟!

مجموعه جملات های جذاب و جالب جذاب و جالب و خنده دار