مجموعه جملات واتساپی غمگین | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات واتساپی غمگین | اس ام اس غمگین

گاهی آدم بایستی و حتما چمدان بشود

ببندد خودش را

برود خودش را …

جملات واتساپی غمگین

موسیقی تنها زبانی می باشد

که  با آن هم نمیتوان دروغ گفت

جملات واتساپی غمگین

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید

بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی

جهت نشستن می گردند !

جملات واتساپی غمگین

درست هنگام و زمانی که میگویی فراموشش کردم

آهنگی پخش می می شود

کسی مثل او می خندد

یک فرد یا شخص عطری می زند

که بوی او را می دهد

و همچنین همه ی فراموشی هایت هدر می رود …

جملات واتساپی غمگین

چگونه می قدرت به تاول های کف پا گفت:

تمام مسیر طی شده اشتباه بوده می باشد…..

جملات واتساپی غمگین

واسه دل کندن از فضای مجازی

بایستی و حتما یه دلخوشی تو دنیای واقعی کنارت باشه

جملات واتساپی غمگین

آدمی که دلتنگ می باشد…

هیچ حرفی حالی اش نیست…

آی آدمــــــــــــها برایش فلسفه نبافید …

جملات واتساپی غمگین

اغلب انسانها

عاشق کسی می شوند

که می دانند آخرش به او نمی رسند

جملات واتساپی غمگین

گراهام بـــل عــــزیز!

تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!!

حوصـــله ات ســـر رفته بود،

چــــسب قلـــــب اختراع می کردی

می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان

و همچنین غصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای

را نمی خوردیم!

جملات واتساپی غمگین

قلبم لج کرده می باشد !

می گوید یا با او

یا من می ایستم تو تنها برو

مجموعه جملات واتساپی غمگین