مجموعه جملات واتس آپی غمگین | اس ام اس غمگین

مجموعه جملات واتس آپی غمگین | اس ام اس غمگین

و همچنین از میان تمامِ آرزو ها

دردناک ترینش نخواستن تو

در نداشتنِ توست

جملات واتس آپی غمگین

دوستت دارم

و همچنین همین غمگین‌ترم می‌کند

هنگام و زمانی که که نمی‌توانم چهار فصل جهان را

بر شانه‌های تو آواز بخوانم

هنگام و زمانی که که بادی

برگ‌هایت را از من می‌گیرد

درخت بالابلند من!

باور کن آن همه خواستن غمگین می باشد

جهت پرنده‌ای که از کوچی به کوچ دیگر پرواز می‌کند

جملات واتس آپی غمگین

 آنقدر خـــسته ام

که حاضرم ســـرم را روی تکه سنگی بگذارم وبخوابم ولی باید توجه داشت . . .

به دیوار وجودت که بارهــــا بر سرم آوار شد تکیه ندهم . . .

جملات واتس آپی غمگین

نه در آغـوشــت گرفته ام

نه لــبــانــت را بوسیده ام

نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام  ولی باید توجه داشت . . .

بــبــــیــــن چگونه  برایــــت عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم . .

جملات واتس آپی غمگین

مانده‌ام

چگونه تو را فراموش کنم

در صورتی که تو را فراموش کنم

بایستی و حتما سال شمسی‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام

فراموش کنم

دریا را فراموش کنم

و همچنین کافه‌های غروب را

باران را

اسب‌ها و همچنین جاده‌ها را

بایستی و حتما دنیا را

زندگی را

و همچنین خودم را نیز فراموش کنم

تو با همه‌ چیز درآمیخته‌ای!!

جملات واتس آپی غمگین

شنیده ام

موی بلند

زنان عاشق را زیباتر می کند

جهت همین می باشد

موهایم را کوتاه کرده ام

آن وصله ها

به آغوش تنهایی من نمی چسبد

جملات واتس آپی غمگین

خدایــــــــــــا….!

طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت  اشتباه گرفته ای ….

آن پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده

جملات واتس آپی غمگین

تا روزی کــه بــود،

دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد!

از روزی کــه رفــت

گــل هــای ســرخ

بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد

جملات واتس آپی غمگین

مرا دردیست اندر دل

در صورتی که گویم زبان سوزد!

در صورتی که پنهان کنم در دل

  که مغز استخوان سوزد…..

جملات واتس آپی غمگین

آن روزهــــــــــا از ” سنگــ شدنم” حرف می زننـــد… !!

  سنگـــــــی که جهت تو

از هـــر خـــ ـاکی

   خـــ ـاکی تر بود !

مجموعه جملات واتس آپی غمگین