20 حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

نسبت‏ به پدر و همچنین مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت‏ باشد

ولی در صورتی که عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود

اصول کافی، ج ۲، ص ۳۴۸

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا رضا (ع)

نیکی به پدر و همچنین مادر واجب و همچنین مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد اگرچه مشرک و همچنین کافر باشند

ولی در معصیت‏ خداوند تبارک و تعالی نباید اطاعتشان کرد

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۲

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا کاظم (ع)

مردی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی (ص) سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟

حضرت فرمود: ۱ – او را با نام صدا نکند ۲ – در راه رفتن از او جلو نیفتند

۳ – قبل از او ننشیند. ۴ – کاری انجام ندهد که شهروندان و مردم شهر پدرش را فحش بدهند

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۴۵

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا باقر (ع)

در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترک آنها را نداده می باشد

۱- ادای امانت‏ به مرد نیکوکار و همچنین فاسق

۲- وفای به عهد و همچنین پیمان نسبت‏ به نیکوکار و همچنین فاسق

۳- نیکی به پدر و همچنین مادر، نیکو کار باشند یا فاسق ولا ابالی

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۵۶

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا علی (ع)

کسی که پدر و همچنین مادر خویش را غمگین سازد عاق والدین شده می باشد

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۴

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا هادی (ع)

نافرمانی (فرزند از پدر و همچنین مادر) مصیبت مصیبت نادیدگان می باشد

مستدرک، ج۱۵، ص۱۹۴؛ بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۶۹، باب۲۸

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

کسی که دستور الهی را در مورد پدر و همچنین مادر اطاعت کند

دو درب از بهشت‏ برویش باز خواهد شد

در صورتی که فرمان خداوند تبارک و تعالی را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می‏ می شود

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۷

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

بنده‏ ای که مطیع پدر و همچنین مادر و همچنین پروردگارش باشد

روز قیامت در بالاترین جایگاه می باشد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۷

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

کسی که به نیت پدر و همچنین مادرش حج انجام دهد

یا بدهکاری آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت‏ با نیکان بر می‏ انگیزد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۸٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

آنکه پدر و همچنین مادرش را خشنود کند

خداوند تبارک و تعالی را خشنود کرده و همچنین کسی که پدر و همچنین مادر خود را به خشم آورد

خداوند تبارک و تعالی را به خشم آورده می باشد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۰

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

کسی که دوست دارد عمرش طولانی و همچنین روزیش زیاد می شود

نسبت‏ به پدر و همچنین مادرش نیکی کند و همچنین صله رحم بجای آورد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۵٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به تو نیکی کنند

از زنان شهروندان و مردم شهر چشم‏ پوشی کنید تا دیگران نسبت‏ به زن های تو چشم‏ پوشی کنند

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۶٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

نگاه محبت‏ آمیز فرزند به پدر و همچنین مادرش عبادت می باشد

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۰٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

کسی که قبر پدر و همچنین مادر یا یکی از آن هم دو را در هر جمعه یکبار زیارت کند

خداوند او را می‏ بخشد و همچنین او را نیکوکار می‏ نویسد

کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۸٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

از عاق والدین شدن بپرهیزید

زیرا با آنکه بوی بهشت از مسافت هزار سال شمسی به مشام می‏رسد

عاق والدین و همچنین کسی که قطع رحم کند آن هم بو را احساس نخواهد کرد

(یعنی بیش از هزار سال شمسی از بهشت فاصله دارد)

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۲٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

در قیامت‏ خداوند تبارک و تعالی به چهار تیم نظر رحمت نخواهد کرد:

۱ – عاق والدین‏۲ – منت‏گذار۳ – منکر قضاء و همچنین قدر۴ – شرابخوار

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

کیفر سه گناه به قیامت نمی‏ ماند (یعنی در همین دنیا مجازات می‏ می شود)

۱ – عاق پدر و همچنین مادر ۲ – ظلم و همچنین تجاوز به شهروندان و مردم شهر ‏۳ – ناسپاسی در مقابل احسان و همچنین نیکی

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا صادق (ع)

چشمهایت را جز از روی دلسوزی و همچنین مهربانی با پدر و همچنین مادر خیره مکن

و همچنین صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن دستهایت را بالای دستهای آنها مبر

و همچنین جلوتر از آنان راه مرو

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۹٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا صادق (ع)

هر کس با آن سه فرد یا شخص کشمکش کند خوار می‏گردد:

پدر، سلطان حق و همچنین شخص بدهکار

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر

امام و پیشوا صادق (ع)

از گناهانی که هوا را تیره و همچنین تار می‏کند

عاق والدین شدن می باشد

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۴٫

۲۰ حدیث در مورد پدر و همچنین مادر