درد دل با خداوند بخشنده و همچنین مهربان

درد دل با خداوند بخشنده و همچنین مهربان

درد دل با خداوند بخشنده و همچنین مهربان

خدایا

سینه ام را رحمت پاک گشایش مرحمت فرما

به لب هایم تبسم را

به چشمم نور پاکت را

به قلبم مهرورزی را

خداوندا ببخشا آن هم گناهانی که باعث شد دعایم بی اثر گردد

گناهانی که امید مرا از تو پریشان کرد

خدایا پیش آنانی که می نامند من را تو نمی بخشی

تو رسوایم مکن

من گفته ام من مهربان پروردگار قادری دارم

که می بخشد من را

آیا به جزاین می باشد؟

درد دل با خداوند بخشنده و همچنین مهربان

می خوانمت

اینک مرا دریاب

به چشمانی که می جوید تو را نوری عنایت کن

و همچنین خالی دو دست کوچکم را هدیه ای اینک عطا فرما

خودت گفتی کسی را دست خالی برنگردانید

درد دل با خداوند بخشنده و همچنین مهربان

خدایا آیا بین من با آن هم که که نامت را نمی خواند فرقی نیست؟

در صورتی که من را به عدلت در میان آتش اندازی میان آتشت بازم می گویم

هلا ای مردمان من مهربان پرودگار قادری دارم

که او را دوست می دارم

چه پیوندی میان آتش و همچنین قلبی که مهر تو در آن هم پیداست؟

و همچنین گیرم صبر بر آتش

ولیکن صبر بر دوری تو هرگز

درد دل با خداوند بخشنده و همچنین مهربان

درد دل با خداوند بخشنده و همچنین مهربان,درد دل عاشقا با خداوند تبارک و تعالی,درد دل با خداوند تبارک و تعالی,درد دل با خداوند تبارک و تعالی در یک جمله,درد دل با خداوند تبارک و تعالی شعر,درد و همچنین دل با خداوند,درد و همچنین دل با خداوند تبارک و تعالی,گفتگو با خداوند تبارک و تعالی,گفتگو با خداوند