مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب | اس ام اس زیبا

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب | اس ام اس زیبا

خاک بر سر فیزیک

که هنوز نفهمیده نسبیت زمان

به سرعت بستگی ندارد …

به فاصله بستگی دارد…

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

تنها حریفی که در مقابل من بعد از باخت،

بهانه نمی آورد،

کامپیوتر می باشد.

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

خودم

روزی دستش را از زندگی ات قطع می کنم..

دست  تقدیر را می گویم

تا بهانه اش نکنی

روز جدایی

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

نوازنده ها جهت همه می زنند

ولی باید توجه داشت پشت سر کسی خیر.

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

آرزو … آن هم امیدی می باشد …

که دیگر هیچ امیدی به آن هم نیست …

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم،

پس اولین مقصود ما در زندگی آن می باشد که به یکدیگر محبت کنیم

و همچنین در صورتی که نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم.

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

بیـــن مــن و همچنین تــــو فقـط یـه غــرور فـاصلـه افتـاد

ایــن چهــار حـرفـــــــ چــه قــدرتــی دارد!

قــدرتـش از عشـــق بیشتــــر بـــود

کـــه اکنـــون هــر دو تنهـــاییــم…!

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

سکوت ، حاضر جوابی بی پاسخ می باشد !

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

هی خواب و همچنین هی بیداری و همچنین حسرت

من مطمئنم برنمی‌گردی !

بازم رسید موزیک به جایی که

هر شب برام زمزمه می‌کردی . . .

جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب

همه چیز دست به دست هم داد

تا من و همچنین او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم

مجموعه جملات واتس آپی زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب