مجموعه پیامک های غمگین و همچنین زیبا
مجموعه پیامک های غمگین و همچنین زیبا

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین زیبا | اس ام اس غمگین در صورتی که میبینی‌ هنوز تنهام ! بخاطر عشق تو نیست …. من تنها و فقط میترسم ؛ میترسم همه مثل تو باشند.. پیامک های غمگین و همچنین زیبا اشک ها قطره نیستند بلکه کلماتی خواهند بود که می افتند تنها و فقط بخاطر آنکه پیدا نمیکنند کسی را […]

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین زیبا | اس ام اس غمگین

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین زیبا | اس ام اس غمگین

در صورتی که میبینی‌ هنوز تنهام !
بخاطر عشق تو نیست ….
من تنها و فقط میترسم ؛
میترسم همه مثل تو باشند..

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

اشک ها قطره نیستند

بلکه کلماتی خواهند بود که می افتند

تنها و فقط بخاطر آنکه پیدا نمیکنند کسی را

که معنی آن کلمات را بفهمد . . .

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

  عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..

    امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!

و همچنین با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!

    و همچنین به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ غیره ای ست…

و همچنین غمــت سـهم ِ مــن!

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

گـاهـی بـرای او

چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی

بـعـد پـاک مـی کـنـی . .

پـاک مـی کـنـی . . .

او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد

امـا تـو

تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

   دلم بهانه ای میخواهد جهت ادامه زندگی…

    مثل یک بوسه عاشقانه

که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت

تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـَحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد …!

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

    راه میروم و همچنین شهرستان زیر پاهایم تمام میشود !

    تو … هیچ کجا نیستی…

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

همه چیز آرام می باشد

دل من استثناست . . .

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

    کاش یکی پیدا میشد که هنگام و زمانی که میدید گلوت ابر داره و همچنین چشمات بارون

به جای آنکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟”

بغلت کنه و همچنین بگه “گریه کن” …

پیامک های غمگین و همچنین زیبا

خسته ام از دلداری های مجازی ،

دلم شانه های حقیقی میخواهد . . .

مجموعه پیامک های غمگین و همچنین زیبا