مجموعه پیامک های خداوند تبارک و تعالی
مجموعه پیامک های خداوند تبارک و تعالی

مجموعه پیامک های خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی خدایا گفتی کریمم پس تا زمانی کرم تو باقیست نا امیدی حرامست پیامک های خداوند تبارک و تعالی بچه که بودم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کردم خداوند تبارک و تعالی آن هم بالا بالا هاست بعد گفتند که خداوند تبارک و تعالی همه جا هست ولی باید توجه داشت حالا که به چشم های تو خوب نگاه […]

مجموعه پیامک های خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

مجموعه پیامک های خداوند تبارک و تعالی | اس ام اس خداوند تبارک و تعالی

خدایا گفتی کریمم

پس تا زمانی کرم تو باقیست

نا امیدی حرامست

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

بچه که بودم

فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کردم

خداوند تبارک و تعالی

آن هم بالا بالا هاست

بعد گفتند که خداوند تبارک و تعالی همه جا هست

ولی باید توجه داشت حالا که

به چشم های تو خوب نگاه می کنم

می دانم ماجرا چیست!

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

عاشقان در شوق پروازند از آن خاکدان

چونکه باشد پای یک عشق خدایی در میان

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

گاهی واقعا خیال می کنم

روی دست خداوند تبارک و تعالی مانده ام

خسته اش کرده ام.

راهی نیست

بایستی و حتما چمدانم را ببندم

راه بیفتم… بروم.

و همچنین می روم

ولی باید توجه داشت به درگاه نرسیده از خود می پرسم

کجا…؟!

کجا را دارم، کجا بروم؟

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

گاهی بایستی و حتما سکوت کرد

قطعا خداوند تبارک و تعالی پاسخگو خواهد بود ……

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

پروردگارا..

من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم..

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

گاهی آنقدر غرق گناه دیگرانیم

که فراموش میکنیم قاضی خداست

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

خدایا …

دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت !

نزدیک

بی خطر

بخشنده …

بی منت … !

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

بعضی وقت ها هر کاری می کنیم

تا از چشم یه فرد یا شخص نیافتیم.

ولی افسوس هیچ وقت به کارهای که

میتونه ما رو از چشم خداوند تبارک و تعالی بندازه

فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمی کنیم …

پیامک های خداوند تبارک و تعالی

خــــدایــــا ! ! !

خـــواهــــش کـــه هیــــچ . . .

التمــــــاســـــت میـــکنـــــم

دو راهــی هـــای زنــدگیـــم را بـــردار ! ! !

مـــن همیــــن یـــک راه را هــــم گــاهـــــی اشتــبــــاه میـــــروم . . .

مجموعه پیامک های خداوند تبارک و تعالی