سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی مؤمن شوخ می باشد و همچنین منافق اخمو و همچنین عصبانى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص) سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی دخترم به آن دلیل فاطمه نامیده شده می باشد که خداوند عزّ و همچنین جل او و همچنین دوستدارانش را از آتش دوزخ به دور داشته می باشد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص) سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا […]

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

مؤمن شوخ می باشد و همچنین منافق اخمو و همچنین عصبانى

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

دخترم به آن دلیل فاطمه نامیده شده می باشد که

خداوند عزّ و همچنین جل او و همچنین دوستدارانش را از آتش دوزخ به دور داشته می باشد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

مهدی (عج) از عترت من و همچنین از فرزندان فاطمه می باشد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

پروردگارم

آن هم گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده

به مدارا کردن با شهروندان و مردم شهر نیز فرمان داده می باشد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

قناعت اقتصادی و مالی می باشد که تمام شدنی نیست

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

پاداش نیکوکارى زودتر از هر کار خوب دیگرى مى‏ رسد

و همچنین کیفر ستم و همچنین تجاوز زودتر از هر کار بد دیگرى گریبان مى ‏گیرد

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

ارزش تو به ادب توست

پس آن هم را با بردبارى آراسته کن

امام و پیشوا علی (ع)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

کسی که عاقل باشد دین دارد

و همچنین کسی که دین دارد وارد بهشت خواهد شد

امام و پیشوا صادق (ع)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

نیت مؤمن بهتر از عمل او

و همچنین نیت کافر بدتر از عمل اوست

و همچنین هر کس مطابق نیت خود عمل مى ‏کند

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

هر کس براى اصلاح خود

خویشتن را به زحمت بیندازد

خوشبخت مى ‏می شود هر کس خود را در لذت‏ ها رها کند

بدبخت مى ‏گردد و همچنین بى ‏بهره مى‏ ماند

امام و پیشوا علی (ع)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

به راستى که دل در درون سینه بى قرار می باشد

و همچنین به دنبال حق مى ‏گردد و همچنین زیرا و به درستی که به آن هم رسید، آرام و همچنین قرار مى ‏گیرد

امام و پیشوا صادق (ع)


همچنین بخوانید:  سخنان گوهربار و همچنین آموزنده امامان Sayings of Imam

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خداوند تبارک و تعالی فرستد

پروردگار پهناور و بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حضرت فاطمه (س)

سخنان زیبای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی