گفتگو و همچنین درد دل با خداوند تبارک و تعالی یا حیّ و همچنین یا قیّوم الله جان سلام خودت خوب می دانی عزیزم که لبریزم از عشقت و همچنین دارم سر می روم لبالبم از سخن عاشقانه برایت هر چه می گویم اکثرا و بیشتر سرریزم می کنی هر چه می گریم بغضم گلوگیرتر می می شود هر چه می نوشانی‌ تشنه ترت […]

گفتگو و همچنین درد دل با خداوند تبارک و تعالی

گفتگو و همچنین درد دل با خداوند تبارک و تعالی

گفتگو و همچنین درد دل با خداوند تبارک و تعالی

یا حیّ و همچنین یا قیّوم

الله جان سلام

خودت خوب می دانی عزیزم

که لبریزم از عشقت و همچنین دارم سر می روم

لبالبم از سخن عاشقانه برایت

هر چه می گویم اکثرا و بیشتر سرریزم می کنی

هر چه می گریم بغضم گلوگیرتر می می شود

هر چه می نوشانی‌ تشنه ترت می شوم

تنها و همچنین تنها تو را دارم یا الله

مگر می می شود که خودت را قربانی خودت کرد؟

می خواهی باز هم قربان ما شوی؟

ای مهربانترین مهربانان یا ارحم الراحمین

آخر چقدر تو قربان ما می‌شوی؟

حسین زیبایت در سخنی سخت عاشقانه گفته:

انا قتیل العَبَره!

من کشته اشک چشمم

گویی به دوستدارانش می گوید:

من به قربان اشک چشم های تو

الهی! ای مهربانی که حسین زیبایت‌ را و همچنین آن عاشق سخت زیبایت را

قربانی ما کردی که اشک ما را در بیاوری

و همچنین اینگونه به آن اشک ما را ببخشایی

شگفت و همچنین صد شگفت از آن همه مهربانی ات

گفتگو و همچنین درد دل با خداوند تبارک و تعالی